Kalafoori retseptivõistluse reeglid

1. Retseptivõistluse korraldajad

Retseptivõistluse "Kalafoori retseptivõistlus" (edaspidi – retseptivõistlus) korraldab sihtasutus Eestimaa Looduse Fond (ELF), telefon (+372 ) 7428 443, aadress Staadioni 67, Tartu, koostöös Nami-Nami retseptikoguga (edaspidi – Korraldajad).

2. Retseptivõistluse toimumiskoht ja kestus

Retseptivõistlus toimub Nami-Nami foorumi vastavas alajaotuses.
Retseptide esitamise aeg 31. augustini, võitjad kuulutatakse välja 20. septembril.

3. Retseptidele esitatavad tingimused ja retseptide kasutamine

Retseptivõistlusele esitatav retsept peab vastama järgmistele tingimustele:

 • olema osaleja originaallooming, pereretsept või retsept, mille autor on teadmata ning osaleja on seda omaloominguliselt mugandanud;
 • koosnema toorainetest, mis on Eesti jaekaubanduses saadaval;
 • üks koostisaine peab olema kestlik mereand;
 • retseptile peab olema lisatud foto.

Korraldajatel on seda tehes õigus

 • valitud retsepte vajadusel ja koostöös retsepti autoriga mugandada;
 • teha valitud retseptide põhjal valminud roogadest trükitingimustele vastavad fotod.

Korraldajad tohivad retsepte toimetatud kujul ja koos autori nimega kasutada korraldajate võrgulehtedel ja sotsiaalmeedias. Vajadusel on Korraldajatel õigus avaldada retsepte ka mujal meedias, teavitades sellest eelnevalt retsepti autorit.

4. Retseptivõistluse auhinnafond

Igakuiselt loositakse osalejate vahel välja Reet Ausi disainitud kalafoor.ee särk.

Peaauhinnaks on elamusterohke päev kahele üheskoos EstFish kalagiididega meriforelli püüdmas. Loe lähemalt EstFishi kodulehelt. Peaauhinna kuupäev lepitakse kokku võitja jaoks sobivale ajale sügisel 2020.

5. Osalemisreeglid ja isikuandmete kasutamine

 1. Isikud, kes soovivad osaleda retseptivõistluses ja võita auhindu, peavad vastama retseptivõistluse osalejate kohta kehtivatele tingimustele ja retseptivõistluse kestuse ajal esitama oma võistlustöö Nami-Nami vastavas rubriigis.
 2. Võistlustöö juurde peab olema lisatud retsepti autori nimi ning e-post.
 3. Retsepti esitamisega Nami-Nami foorumis kinnitab konkursil osaleja enda kohta esitatud andmete õigsust, oma soovi osaleda retseptivõistlusel ning nõustumist retseptivõistluse reeglite ja tingimustega.
 4. Ebakorrektseid või poolikuid andmeid ei vaadata läbi ega töödelda ja isik, kes need sisestas, arvatakse retseptivõistluse osalejate nimekirjast välja.
 5. Osalejad võivad esitada võistlusele piiramatul arvul retsepte.
 6. Osalejate isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, e-post) kogutakse Korraldajate poolt kokku. Korraldajad on teie isikuandmete vastutav töötlejad. Ainus teie isikuandmete töötlemise eesmärk on teha kindlaks ja välja kuulutada võitjad, võtta nendega ühendust ja toimetada nendeni auhinnad. Kogu isikuandmeid sisaldav informatsioon on konfidentsiaalne. Retseptivõistlusel osalejate poolt esitatud teave, sealhulgas isikuandmed, töödeldakse vastavalt Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse nõuetele, reeglitele ja GDPR ehk isikuandmete kaitse üldmääruse ning Tellija õigustatud huvidele. Õigustatud huviks on mee-alase teadlikkuse tõstmine ning liidu tuntuse suurendamine. Võistluse käigus kogutud isikuandmeid ei edastata ühelegi kohalikule- või välistruktuuriüksusele (ainult Korraldajatele), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Osalejatel on õigus:
- nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele;
- nõuda, et Tellija parandaks, uuendaks või kustutaks need või piiraks nende kasutamist;
- võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
- vajaduse korral võtta tagasi oma nõusolek kasutada neid otseturunduses.
- Isikuandmed säilitatakse kogu retseptivõistluse ajal ja 6 kuud pärast selle lõppu.


​6. Võitjate väljaselgitamine ja väljakuulutamine

Retseptivõistluse auhinnavõitjad selgitatakse välja Nami-Nami ekspertide poolt.
Auhinnavõitjate nimed avaldatakse Kalafoori Facebooki-lehel varem mainitud päevadel.

7. Auhinna kättesaamine

 1. Võitjaga võetakse ühendust e-posti teel, mis on märgitud retsepti autori nime juures.
 2. Auhinnad toimetatakse võitjatele kulleriga koju. Kõik kulud, mis on seotud auhindade kättetoimetamisega, tasuvad Korraldajad..
 3. Auhinda ei saa vahetada teise auhinna või sularaha vastu.

8. Tõrked ja kaebused

 1. Kõik selles dokumendis sätestatud tarbijamängu reeglid on lõplikud ja kehtivad võrdselt kõigile retseptivõistluses osalejatele.
 2. Korraldajad ei vastuta internetiühenduse tõrgete eest. Tehniliste probleemide korral, mis takistavad mängus osalemist, teeb Korraldajad kõik võimaliku tekkinud probleemi kiireks kõrvaldamiseks.
 3. Vääramatu jõu korral on Korraldajatel õigus ühepoolselt mäng ja auhindade jagamine lõpetada.
 4. Korraldajatel on õigus teha täpsustusi käesolevates tingimustes või neid muuta, teavitades muudatustest Kalafoori Facebooki-lehel ja Nami-Nami foorumi vastavas alajaotuses ning Facebooki lehe vahendusel.
 5. Retseptivõistluses osalejal on õigus esitada pretensioone võistluse läbiviimise kohta kuni 31. augustini 2020, esitades kirjaliku taotluse Korraldajale, saates e-kirja kalafoor@elfond.ee
 6. Kõik kaebused vaadatakse läbi. Kaebuste lahendamisel lähtutakse mõistlikkuse põhimõttest ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.